Visie IPO

Pedagogisch profiel van het IPO


Het Internaat Permanente Openstelling (IPO)  is de resultante van een samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn. De voorwaarden van deze samenwerking zijn specifiek op maat van de IPO en niet integraal vergelijkbaar met de werking van een multifunctioneel centrum onder Welzijn.

Internaat 24 staat voor kwaliteitsvol verblijf en begeleiding van bewoners die nood hebben aan residentieel verblijf. We handelen vanuit een duidelijk waarden- en normenkader dat zijn vertaling vindt in onze deontologische code. Verbondenheid is erg belangrijk voor ons en dat uit zich in een warme relatie tussen de bewoner en het team.

We nemen onze bewoners mee in een traject dat hen de nodige tools moet geven om na hun verblijf in het IPO een betekenisvolle plaats in te nemen in de maatschappij. We benaderen onze bewoners vanuit een holistisch perspectief; we hebben aandacht voor leren, werken, leven, ontspannen; kortom, voor alles wat deel uitmaakt van het leven. We beslissen niet over of voor onze bewoners maar met hen en met hun ouders; participatie dragen wij hoog in het vaandel.

We bieden onze bewoners een veilige omgeving waar het fijn is om op te groeien en waar er ruimte wordt gegeven om autonomie te verwerven en geleerd wordt om betekenisvolle relaties aan te gaan. Samen met onze bewoners bouwen wij aan een solide fundament voor het leven.

Om die taak goed op te nemen zorgen we ervoor dat ons team de vinger aan de pols houdt van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Professionalisering is dan ook een continue opdracht voor het team.

Duidelijke afspraken maken goede vrienden; we waken erover dat de afspraken die we hanteren in onze voorziening transparant zijn en consequent worden nageleefd. Wanneer het fout gaat, beroepen we ons op ons remediëringsbeleid. Onze eerste prioriteit ligt bij het creëren van een positief leefklimaat met accent op preventie. We engageren ons om niet te snel te schakelen van preventie naar curatie. We bieden altijd opnieuw kansen aan onze bewoners en werken toe naar positief gedrag; ons zorgbeleid is helemaal uitgewerkt met die finaliteit voor ogen.


Onthaal van de gebruiker:

we zorgen voor een warm onthaal van elke bewoner. Vooraf informeren we ons grondig of onze voorziening en het aanbod kunnen voldoen aan de zorgvraag van de bewoner, zo weten we zeker dat we aan onze bewoners kunnen bieden wat ze nodig hebben voor een perspectiefbiedend verblijf. Van zodra een bewoner onze deur binnenstapt, gaan we met het hele team aan de slag om een thuis weg van huis te bieden. We maken onze bewoners wegwijs in onze voorziening en stellen het team voor. Elke bewoner krijgt een individuele begeleider waar hij bij terechtkan voor raad en daad. De individuele begeleider fungeert ook als vertrouwenspersoon voor de bewoner. Op die manier zorgen we voor warme nabijheid en een veilig gevoel

Doelen en handelingsplanning:

om doelgericht te kunnen werken, op maat van de onderwijs- en zorgbehoefte van de bewoner hanteren we handelingsplanning. Handelingsplanning is de basis van kwalitatief werken aan vooruitgang en laat toe om die vooruitgang accuraat in kaart te brengen. We observeren onze bewoner om duidelijk zicht te krijgen op zijn specifieke noden en inventariseren alle informatie van relevante stakeholders die ons beeld kunnen voeden. De selectie van doelen is maatwerk en staat garant voor een juiste begeleiding en ondersteuning.

Handelingsplanning garandeert dat we transparant aan de slag gaan met de vraag van de bewoner. Deze transparantie faciliteert de communicatie tussen teamleden en maakt dat we gelijkgericht kunnen werken met eenzelfde finaliteit voor ogen. Het is ook het instrument bij uitstek om onze teamleden, ouders en de bewoners bewust te maken van de dynamiek inzake ontwikkeling. We gaan bij handelingsplanning uit van een benadering die de louter academische doelstellingen overstijgt en alle domeinen van het leven meeneemt. Daarom betrekken we ook de ouders en de bewoner bij dit proces.


Dossierbeheer en toegang tot het dossier:

we houden het gebruikersdossiers zorgvuldig bij, zo is het hele hulpverleningstraject en alle interventies goed gedocumenteerd. We hebben aandacht voor de wijze waarop het gebruikersdossier wordt bijgehouden en ontsloten en doen dit conform de vigerende regelgeving inzake de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze bewoners hebben toegang tot hun dossier conform de bepalingen ter zake in het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige. Onze bewoners hebben immers het recht op inspraak en het maken van keuzes in functie van de verschillende domeinen van hun leven.


Afsluiting en nazorg:

het is onze ambitie om hulpcontinuïteit te realiseren. Binnen de huidige contouren van het IPO in deze transitiefase naar een bijkomende erkenning vanuit Welzijn, kunnen we dit niet garanderen. We bewaken het perspectief van onze bewoners na het verblijf in het IPO dan ook zo goed mogelijk en dit op de verschillende domeinen van het leven. We zetten hier tijdig op in zodat er geen breuk ontstaan in de hulpverlening.